ĐỘI TUYÊN TRUYỀN LƯU ĐỘNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ TUYÊN TRUYỀN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

Thực hiện Kế hoạch 102/KH-TTVH, ngày 01 tháng 3 năm 2021 của Trung tâm Văn hóa thành phố Cần Thơ về hoạt động tuyên truyền lưu động  phục vụ tại cơ sở quý II năm 2021. Đội Tuyên truyền lưu động (TTLĐ) thuộc Trung tâm Văn hóa thành phố Cần Thơ xây dựng chương trình văn nghệ tuyên truyền với chủ đề “Tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026".

Tiết mục ca múa “Ngày hội non sông” trong chương trình (Ảnh: Duy Khôi)

 

Chương trình hoạt động gồm 25 cuộc biểu diễn tại 09 quận, huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ, từ ngày 12/4 đến 16/5/2021. Với chập cải lương “Bến tương lai” và các bài hát tập trung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; Tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Quốc hội, Hội đồng nhân dân; Nguyên tắc bầu cử, ứng cử; Thời gian, địa điểm bỏ phiếu bầu cử…Để từ đó người dân nắm rõ và thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ của mình đối với cuộc bầu cử diễn ra vào Chủ Nhật, ngày 23/5/2021.

 

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công sẽ là một thắng lợi của toàn Đảng, toàn dân ta trong sự nghiệp đổi mới đất nước. Góp phần vào thắng lợi đó, cán bộ, đảng bộ và nhân dân thành phố Cần Thơ phải ra sức chuẩn bị và tiến hành cuộc bầu cử, nhất là thực hiện tốt quyền của công dân, đảm bảo cho cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

                                                     Hải Đăng