GIỚI THIỆU CHUNG

Trung tâm Văn hóa thành phố Cần Thơ được thành lập theo Quyết định số 2857/QĐ-UBND ngày 11/11/2008 của UBND thành phố Cần Thơ về việc thành lập Trung tâm Văn hóa thành phố Cần Thơ trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Căn cứ Quyết định số 3466/QĐ-UBND ngày 19/9/2022 của UBND thành phố Cần Thơ về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa thành phố Cần Thơ thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

1. Vị trí, chức năng

- Trung tâm Văn hóa thành phố Cần Thơ là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; có chức năng tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và các nhiệm vụ khác của địa phương; thực hiện cung cấp dịch vụ sự nghiệp công và phục vụ quản lý nhà nước. 

- Trung tâm Văn hóa thành phố Cần Thơ có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng, trụ sở theo quy định của pháp luật. 

- Trụ sở đặt tại: Khu Bãi Cát, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

2.1. Phục vụ quản lý nhà nước

- Xây dựng kế hoạch công tác, định mức hoạt động (tuyên truyền lưu động, biểu diễn nghệ thuật và các hoạt động khác); nhiệm vụ đột xuất trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, tổ chức thực hiện hàng năm hoặc giai đoạn;

- Tổ chức; tập huấn, bồi dưỡng; sáng tác; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, tuyên truyền lưu động, triển lãm, cổ động trực quan, câu lạc bộ, nhóm sở thích và các hình thức hoạt động khác;

- Phổ biến các tác phẩm văn hóa nghệ thuật; xây dựng, thực hiện các mô hình hoạt động mẫu trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật; biên soạn và phát hành tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn nghiệp vụ;

- Khai thác, sưu tầm, phục dựng, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể trong cộng đồng;

- Kiểm tra hoạt động chuyên môn nghiệp vụ theo trách nhiệm được phân công; 

- Thực hiện công tác phối hợp với các ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai nhiệm vụ phát triển hệ thống thiết chế văn hóa và tổ chức hoạt động văn hóa, nghệ thuật trong và ngoài địa phương. 

2.2. Cung cấp dịch vụ sự nghiệp công

- Cung cấp dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu: Tổ chức và tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ; hội thi, hội diễn, liên hoan văn nghệ quần chúng; tuyên truyền lưu động; cổ động trực quan phục vụ nhiệm vụ chính trị; các dịch vụ sự nghiệp công khác được cấp có thẩm quyền ban hành.

- Cung cấp dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực văn hóa: Tổ chức các dịch vụ văn hóa, nghệ thuật, tuyên truyền, triển lãm, quảng cáo, vui chơi giải trí và các dịch vụ khác.

- Liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân để tổ chức các hoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch, vui chơi giải trí theo quy định của pháp luật.

2.3. Nhiệm vụ, quyền hạn khác

- Hợp tác, giao lưu, trao đổi nghiệp vụ với các đơn vị có liên quan trong nước và quốc tế;

- Quản lý tổ chức bộ máy, tài chính, tài sản và cơ sở vật chất theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện công tác thống kê, báo cáo định kỳ theo quy định;

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do cấp thẩm quyền giao hoặc theo quy định của pháp luật.

3. Cơ cấu tổ chức và biên chế

3.1. Tổ chức bộ máy: Gồm Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

a) Giám đốc và các Phó Giám đốc: 

- Giám đốc là người đứng đầu Trung tâm Văn hóa, chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm:

- Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc, phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác do Giám đốc phân công, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về nhiệm vụ được phân công; khi Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Trung tâm;

b) Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ

- Phòng Hành chính, tổng hợp

- Phòng Nghiệp vụ văn hóa

- Phòng Tuyên truyền cổ động trực quan, triển lãm

- Đội Tuyên truyền lưu động

3.2. Biên chế

- Số lượng người làm việc tại Trung tâm Văn hóa  thành phố Cần Thơ được giao gắn với vị trí việc làm; chức năng, nhiệm vụ; khối lượng công việc và nằm trong tổng số lượng người làm việc của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được cấp có thẩm quyền giao hàng năm.

- Căn cứ khối lượng công việc và chức năng, nhiệm vụ được cấp thẩm quyền quy định, Giám đốc Trung tâm Văn hóa  thành phố Cần Thơ phân công, bố trí công tác đối với viên chức gắn với vị trí việc làm, bảo đảm đúng quy định pháp luật.