GIỚI THIỆU CHUNG

Ngày 11/11/2008, Trung tâm Văn hóa thành phố Cần Thơ được thành lập. Trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Căn cứ Quyết định số 2857/QĐ-UBND ngày 11/11/2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc thành lập Trung tâm Văn hóa thành phố Cần Thơ trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 530/QĐ-SVHTTDL ngày 26/6/2019 của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa thành phố Cần Thơ.

Trung tâm Văn hóa thành phố Cần Thơ là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; có chức năng tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương. Tổ chức các hoạt động văn hóa, bồi dưỡng năng khiếu nhằm nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa và giải trí của nhân dân.

Trung tâm Văn hóa thành phố Cần Thơ có tư cách pháp nhân, được phép sử dụng con dấu, tài khoản riêng theo quy định hiện hành. Trung tâm Văn hóa thành phố Cần Thơ được ngân sách đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên, chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Hiện tại, có các phòng chức năng như sau:

- Phòng Hành chính tổng hợp;

- Phòng Nghệ thuật quần chúng;

- Phòng Tuyên truyền cổ động và triển lãm;

- Đội tuyên truyền lưu động