CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Trung tâm Văn hóa thành phố Cần Thơ là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ, được thành lập theo Quyết định số 2857/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2008 của UBND thành phố Cần Thơ; có chức năng tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước; thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương; thực hiện cung cấp dịch vụ sự nghiệp công và phục vụ quản lý nhà nước.

Trung tâm Văn hóa thành phố Cần Thơ có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng, trụ sở theo quy định của pháp luật.

Về tổ chức bộ máy và chức năng nhiệm vụ được quy định cụ thể trong Thông tư số 10/2021/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 9 năm 2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Quyết định số 3466/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa thành phố Cần Thơ thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Hệ thống tổ chức của Trung tâm Văn hóa thành phố

2.1. Lãnh đạo Trung tâm:

a. Giám đốc:

- Phụ trách chung, trực tiếp điều hành công tác tổ chức, quy hoạch, kế hoạch, tài chính, dịch vụ, xã hội hóa của đơn vị; điều hành hoạt động Tuyên truyền cổ động và triển lãm, quảng cáo; thiết kế sân khấu, âm thanh và ánh sáng hội thi, hội diễn. Ký duyệt các chứng từ hoạt động của đơn vị. Phụ trách trực tiếp phòng Hành chính tổng hợp, phòng Tuyên truyền cổ động triển lãm

- Theo dõi, chỉ đạo hoạt động Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh: quận Ninh Kiều, quận Cái Răng, quận Bình Thủy, quận Ô Môn và huyện Phong Điền.

b. Phó Giám đốc:

- Phụ  trách điều hành các hoạt động lễ hội; các hoạt động Câu lạc bộ; các hội thi, hội diễn và tổ chức các chương trình văn hóa, văn nghệ. Quản lý tài sản đơn vị. Tham gia phong trào TDĐKXDĐSVH. Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ văn hóa cơ sở. Phụ trách trực tiếp phòng Nghệ thuật quần chúng, Đội Tuyên truyền lưu động và thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Giám đốc.

- Theo dõi, chỉ đạo hoạt động Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thông: quận Thốt Nốt, huyện Cờ Đỏ, huyện Vĩnh Thạnh và huyện Thới Lai.

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc về những công việc được Giám đốc phân công hoặc ủy quyền.

2.2. Các phòng chuyên môn

a. Phòng Hành chính tổng hợp:

- Thực hiện những nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, tài chính, tài sản và cơ sở vật chất theo quy định.

- Thực hiện công tác thống kê, báo cáo định kỳ theo quy định.

- Phối hợp các phòng, đội có liên quan cung cấp dịch vụ sự nghiệp công;

- Tổ chức các hoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch, vui chơi giải trí theo quy định của pháp luật.

b. Phòng Nghệ thuật quần chúng:

- Tổ chức tập huấn; bồi dưỡng; sáng tác; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, câu lạc bộ, nhóm sở thích và các hình thức hoạt động khác;

- Tổ chức và tham gia các hoạt động văn hóa - văn nghệ; hội thi, hội diễn, liên hoan văn nghệ quần chúng; các dịch vụ sự nghiệp công khác.

c. Phòng Tuyên truyền cổ động, triển lãm:

- Thực hiện những nhiệm vụ về công tác tuyên truyền, cổ động trực quan phục vụ nhiệm vụ chính trị;

- Tổ chức tập huấn; bồi dưỡng về triển lãm, cổ động trực quan;

- Phối hợp thực hiện các dịhc vụ về tuyên truyền, triển lãm, quảng cáo, vui chơi giải trí.

d. Đội Tuyên truyền lưu động:

- Thực hiện nhiệm vụ tổ chức các loại hình tuyên truyền lưu động trên địa bàn theo định mức kế hoạch hàng năm; tổ chức và tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ; hội thi, hội diễn tuyên truyền lưu động; các dịch vụ sự nghiệp công khác;

- Tổ chức tập huấn; bồi dưỡng; sáng tác; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ tuyên truyền lưu độngvà các hình thức hoạt động khác.