CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ TUYÊN TRUYỀN QUÝ IV NĂM 2021, "TUYÊN TRUYỀN NẾP SỐNG VĂN MINH ĐÔ THỊ GẮN VỚI PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG TÌNH HÌNH MỚI"