CƠ CẤU TỔ CHỨC

Ban Giám đốc

1. Bà Nguyễn Thị Ánh Lê – Giám đốc

- Số điện thoại: 0932.918.968.

- Email: ntale@cantho.gov.vn.

- Nhiệm vụ:

+ Phụ trách chung, trực tiếp điều hành công tác tổ chức, quy hoạch, kế hoạch, tài chính, dịch vụ, xã hội hóa của đơn vị. Ký duyệt các chứng từ hoạt động của đơn vị và phụ trách Phòng Hành chính tổng hợp.

+ Hướng dẫn cơ sở: Theo dõi, chỉ đạo hoạt động Trung tâm Văn hóa – Thể thao quận Cái Răng, quận Bình Thủy và huyện Phong Điền.

2. Ông Huỳnh Nhật Danh – Phó Giám đốc

- Số điện thoại: 0919.06.55.22.

- Email: hndanh@cantho.gov.vn

- Nhiệm vụ:

+ Phụ  trách điều hành các hoạt động lễ hội; các hoạt động Nhà Văn hóa, câu lạc bộ; các cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn và tổ chức các chương trình văn hóa, văn nghệ. Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ văn hóa cho cơ sở. Phụ trách trực tiếp phòng Nghệ thuật quần chúng và thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Giám đốc.

+ Hướng dẫn cơ sở: Theo dõi, chỉ đạo hoạt động Trung tâm Văn hóa – Thể thao quận Ninh Kiều, quận Ô Môn và huyện Thới Lai.

3. Ông Dương Tấn Giàu – Phó Giám đốc

- Số điện thoại: 0939.193.969.

- Email: duongtangiau@cantho.gov.vn

- Nhiệm vụ:

+ Phụ trách điều hành hoạt động tuyên truyền cổ động, triển lãm, quảng cáo; thiết kế sân khấu, âm thanh, ánh sáng. Quản lý tài sản đơn vị. Tham gia phong trào TDĐKXDĐSVH. Hướng dẫn hoạt động chuyên môn cho Trung tâm Văn hóa – Thể thao quận, huyện, xã, phường, thị trấn. Phụ trách trực tiếp Phòng Tuyên truyền cổ động và triển lãm và thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Giám đốc.

+ Hướng dẫn cơ sở: Theo dõi, chỉ đạo hoạt động Trung tâm Văn hóa – Thể thao quận Thốt Nốt, huyện Cờ Đỏ, huyện Vĩnh Thạnh.