CƠ CẤU TỔ CHỨC

 Cơ cấu tổ chức

I. Ban Giám đốc Trung tâm:

1. Giám đốc;

2. 01 Phó Giám đốc

II. Phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

1. Phòng Hành chính tổng hợp

2. Phòng Nghệ thuật quần chúng

3. Phòng Tuyên truyền cổ động triển lãm

4. Đội Tuyên truyền lưu động

III. Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa thành phố Cần Thơ

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Nguyễn Thị Ánh Lê

Giám đốc

0932.918.968

ntale@cantho.gov.vn

2

Dương Tấn Giàu

Phó Giám đốc

0939.193.969

duongtangiau@cantho.gov.v

IV. Lãnh đạo các phòng, đội

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Nguyễn Ngọc Hòa

TP. Hành chính tổng hợp

0945.277.129

nnhoa@cantho.gov.vn

2

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

PTP. Hành chính tổng hợp

0919.064.433

 

3

Nguyễn Thị Kim Vỹ

TP. Nghệ thuật quần chúng

0919.40.72.72

kimvykimvy@gmail.com

4

Nguyễn Thiên Trúc

PTP. Nghệ thuật quần chúng

0949.957.888

 

5

Bùi Hữu Tính

PTP. Tuyên truyền cổ động triển lãm

0913.760.411

buihuutinh.vhgd@gmail.com

6

Phan Thiện Minh

Đội phó Đội Tuyên truyền lưu động

0907.871.898

thienminhtaydo@gmail.com

7

Trương Vân Anh

Đội phó Đội Tuyên truyền lưu động

0942.614.726