Khai giảng Lớp tập huấn biên đạo múa phong trào toàn quốc năm 2017 tại Trung Tâm văn hóa TP Cần Thơ

Khai giảng Lớp tập huấn biên đạo múa phong trào toàn quốc năm 2017 tại Trung Tâm văn hóa TP Cần Thơ