THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng viên chức qúy III năm 2020 của Trung tâm Văn hóa

Căn cứ Kế hoạch số 260a /KH-TTVH, ngày 08 tháng 6 năm 2020, của Giám đốc Trung tâm Văn hóa, về Kế hoạch xét tuyển dụng viên chức Quý III năm 2020 của Trung tâm Văn hóa;

Trung tâm Văn hóa thông báo tuyển dụng viên chức gồm các vị trí như sau:

1. Số lượng viên chức cần tuyển theo vị trí việc làm: 01.

- Vị trí việc làm Kế toán.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển:

2.1 Vị trí việc làm Kế toán

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Tài chính, Kế toán hoặc chuyên ngành khác phù hợp với vị trí việc làm. Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp trung thực, liêm khiết, có ý thức và chấp hành tốt quy định của nhà nước.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ B trở lên hoặc bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Có chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

2.2 Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển:

a) Thời hạn nộp hồ sơ của người đăng ký dự tuyển: 20 ngày, từ ngày 23/6/2020 đến hết ngày 12/7/2020 (Hồ sơ không hoàn lại nếu không trúng tuyển).

b) Địa điểm nộp hồ sơ và số điện thoại liên hệ:

- Địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển: Phòng Hành chính – Tổng hợp, Trung tâm Văn hóa thành phố Cần Thơ.

- Địa chỉ: Khu Bãi Cát, Phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

- Điện thoại: 02923.761.827

3. Hình thức và nội dung tuyển dụng; thời gian và địa điểm tổ chức tuyển dụng.

3.1 Hình thức tuyển dụng:

Hình thức xét tuyển theo quy định tại:

- Luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

- Nghị định 29/2012/NĐ-CP, ngày 12 tháng 4 năm 2012, của Chính Phủ, về việc quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

- Nghị định 161/2018/NĐ- CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

- Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

3.2 Nội dung xét tuyển:

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo hình thức kiểm tra, điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển và sát hạch phỏng vấn hoặc thực hành về năng lực trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển theo 2 vòng như sau:

3.2.1 Vòng 1:

- Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cần của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2 theo quy định.

- Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng phải thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2.

- Chậm nhất là 15 ngày sau ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 1 thì phải tiến hành tổ chức xét vòng 2.

3.2.2 Vòng 2:

- Phỏng vấn hoặc thực hành để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định hình thức phỏng vấn hoặc thực hành tại vòng 2 này phù hợp với tính chất hoạt động nghề nghiệp và yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển.

- Điểm phỏng vấn hoặc thực hành được tính theo thang điểm 100.

- Thời gian phỏng vấn 30 phút; thời gian thực hành do người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định.

- Không thực hiện phúc khảo đối với nội dung phỏng vấn hoặc thực hành.

3.3 Cách xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức:

3.3.1  Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

- Có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành đạt từ 50 điểm trở lên;

- Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

3.3.2 Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm phỏng vấn hoặc điểm thực hành vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển;

3.3.3 Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

3.3.4 Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được thực hiện bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

Trên đây là thông báo tuyển dụng viên chức Quý III năm 2020 của Trung tâm Văn hóa.