Thông báo Về việc niêm yết công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

Thông báo Về việc niêm yết công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018: /public/upload/files/thong%20bao%20vv%20niem%20yet%20cong%20khai%20ban%20ke%20khai%20tai%20sn%20thu%20nhap%20(1).pdf