Kế hoạch Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO

VÀ DU LỊCH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

TRUNG TÂM VĂN HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 903/KH-TTVH

 

Cần Thơ, ngày 07  tháng  12 năm 2017

KẾ HOẠCH

Công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

 

Thực hiện Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ, Thông tư  số 08/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ và Công văn số 5203/SVHTTDL-TCPC ngày 06/12/2017 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai thực hiện kê khai, minh bạch  tài sản và thu nhập năm 2017.  Trung tâm Văn hóa thành phố Cần Thơ xây dựng Kế hoạch công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2017 như sau:

I/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:    

Mục đích của việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập để công chức, viên chức, người lao động toàn đơn vị biết được tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai nhằm minh bạch tài sản, thu nhập của người đó; phục vụ cho công tác quản lý công chức, viên chức và người lao động góp phần phòng ngừa và ngăn chặn hành vi tham nhũng.

2. Yêu cầu:

Thực hiện công khai đảm bảo đúng quy định tại Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ, Thông tư  số 08/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ.

II. THỰC HIỆN KÊ KHAI TÀI SẢN THU NHẬP

1. Người có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập:

Ban Giám đốc, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương được hưởng phụ cấp chức vụ từ 0.2 trở lên;

Người không giữ chức vụ quản lý trong đơn vị làm công tác sau:

- Quản lý ngân sách, tài sản trong cơ quan, đơn vị (phân bổ ngân sách, kế toán, mua sắm công).

- Trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc cơ quan, đơn vị, cá nhân trong các lĩnh vực công tác tổ chức.

2. Thực hiện kê khai

a) Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập phải kê khai trung thực, đầy đủ, rõ ràng, đúng thời hạn các thông tin về số lượng, giá trị tài sản, thu nhập và những biến động về tài sản, thu nhập phải kê khai và tự chịu trách nhiệm về những thông tin đã kê khai.

  b) Tài sản, thu nhập phải kê khai gồm tài sản, thu nhập thuộc sở hữu hoặc quyền sử dụng của bản thân, của vợ hoặc chồng và con chưa thành niên (con đẻ, con nuôi theo quy định của pháp luật) tại thời điểm hoàn thành Bản kê khai tài sản, thu nhập.

  c) Giá trị tài sản, thu nhập kê khai được tính bằng tiền phải trả khi mua, khi nhận chuyển nhượng, xây dựng hoặc giá trị ước tính khi được cho, tặng, thừa kế.

  d) Việc kê khai, giải trình nguồn gốc tài sản tăng, giảm thực hiện theo mẫu Bản kê khai tài sản, thu nhập (phụ lục II) và Hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập (phụ lục III) ban hành kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-TTCP.

  đ) Mỗi cá nhân kê khai phải ký vào từng trang của Bản kê khai gửi về Phòng tổ chức pháp chế Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch (01 bản sao lưu hồ sơ cá nhân).

    Trường hợp tại thời điểm kê khai, Người có nghĩa vụ kê khai không thể tiến hành kê khai đúng thời hạn vì lý do khách quan như: nghỉ phép năm hay gặp trở ngại do bất khả kháng, thì thực hiện việc kê khai trước hoặc sau ngày trở về đơn vị làm việc bình thường; trường hợp được cử đi công tác dài ngày, đi nước ngoài, thì việc kê khai được thực hiện bằng bản mềm, hoặc gửi bản cứng qua đường bưu điện, người kê khai bổ sung việc kê khai bằng bản cứng ngay sau ngày trở về đơn vị làm việc bình thường; trường hợp phải điều trị, chữa bệnh tại bệnh viện theo chỉ định của bác sỹ thì thực hiện việc kê khai ngay sau ngày về đơn vị làm việc bình thường.

3. Thời hạn kê khai

Người có nghĩa vụ kê khai thực hiện kê khai và nộp Bản kê khai tài sản, thu nhập cho Thủ trưởng đơn vị chậm nhất ngày 22/12/2017.

III. CÔNG KHAI BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP

1. Hình thức công khai

Công khai bằng hình thức niêm yết các Bản kê khai tài sản thu nhập năm 2017 của công chức, viên chức tại trụ sở cơ quan.  

 2. Trình tự công khai:

 - Bản kê khai tài sản, thu nhập và danh sách người phải kê khai tài sản, thu nhập được niêm yết trong thời gian 30 ngày.  

 - Việc niêm yết Bản kê khai tài sản, thu nhập phải được lập thành biên bản để ghi nhận địa điểm niêm yết, thời điểm bắt đầu, thời điểm kết thúc và các phản ánh  liên quan đến nội dung Bản kê khai (nếu có); việc lập biên bản phải có sự tham gia của Lãnh đạo đơn vị, cấp ủy, BCH công đoàn và Ban thanh tra nhân dân.

 - Việc niêm yết công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập phải được tiến hành tại vị trí niêm yết đảm bảo an toàn, không làm mất, rách, nát và đủ điều kiện để mọi người trong đơn vị có thể xem các Bản kê khai.

 IV/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

    1. Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập phải nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn và kê khai trung thực, rõ ràng theo quy định, đúng thời gian trong kế hoạch và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin trong Bản kê khai tài sản, thu nhập.  

2. Trung tâm Văn hóa nhận thông tin phản hồi của công chức, viên chức lao động trong cơ quan đối với các bản kê khai tài sản, thu nhập và ghi biên bản các thông tin phản hồi liên quan đến nội dung Bản kê khai (nếu có).

3. Trung tâm Văn hóa tổ chức thực hiện việc công khai và lập báo cáo gửi về phòng Tổ chức pháp chế Sở VHTTDL đúng yêu cầu và thời hạn.

4. Kế hoạch này được công khai minh bạch trên Website đơn vị “vanhoacantho.org.vn”.

Nơi nhận:

- Sở VHTTDL;

- Ban Giám đốc;

- Các phòng trực thuộc đơn vị;

- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)