CỔ ĐỘNG TRỰC QUAN

Phòng Tuyên truyền cổ động và triển lãm ngoài Đội thông tin lưu động chịu trách nhiệm về việc truyên truyền bằng hình thức biểu diễn, thì Tổ Mỹ thuật thực hiện công tác tuyên truyền cổ động trực quan, chủ yếu tập trung vào việc tuyên truyền các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng và các ngày lễ lớn của dân tộc, góp phần tạo sự phấn khởi, tin tưởng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; trên cơ sở đó tăng cường củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong nhận thức và hành động, nhằm tạo nên sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội.

CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN CỔ ĐỘNG TRỰC QUAN

Phòng Tuyên truyền cổ động và triển lãm ngoài Đội thông tin lưu động chịu trách nhiệm về việc truyên truyền bằng hình thức biểu diễn, thì Tổ Mỹ thuật thực hiện công tác tuyên truyền cổ động trực quan, chủ yếu tập trung vào việc tuyên truyền các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng và các ngày lễ lớn của dân tộc, góp phần tạo sự phấn khởi, tin tưởng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; trên cơ sở đó tăng cường củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong nhận thức và hành động, nhằm tạo nên sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội.

Việc tuyên truyền cổ động được thực hiện dưới 2 hình thức:

- Dạng cổ động có tính tĩnh: như Bandrole, cờ phướn, pano, áp phích……

- Dạng cổ động có tính động: như màn hình led, xe diễu hành…..

Ngoài ra Tổ mỹ thuật còn đảm nhận thực hiện tuyên truyền và quảng bá thương hiệu, sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp như: thiết kế logo, biểu mẫu quảng cáo, trang trí sân khấu sự kiện, trang trí xe diễu hành, gian hàng hội trợ triển lãm….được lãnh đạo trung tâm ủng hộ và cho phép thực hiện đã góp phần cho các hình thức tuyên truyền sinh động, đẹp về chất lượng, nhiều về số lượng và đạt được hiệu quả cao trong công tác tuyên truyền.