Các phòng, Đội trực thuộc

Các phòng, Đội trực thuộc Trung tâm Văn hóa Cần Thơ

1. Phòng Hành chính tổng hợp

- Trưởng phòng: Nguyễn Ngọc Hòa.

+ Điện thoại di động: 0945.277.129.

+ Email: nguyenngochoa1811@gmail.com.

- Số điện thoại: 02923.761.827.

- Email: hanhchinhtonghopttvhtp@gmail.com.

- Bao gồm các bộ phận: Tổ chức, hành chính, tổng hợp, văn thư, lưu trữ, tài vụ, tổ kỹ thuật, quản trị - dịch vụ, bảo vệ, lái xe, tạp vụ.

- Nhiệm vụ: Thực hiện những nhiệm vụ về hành chính tổng hợp, tổ chức cán bộ, quản trị tài sản - dịch vụ, kỹ thuật, tài xế, bảo vệ, tạp vụ, kế toán tài vụ. Có trách nhiệm thẩm định về mặt thể thức các văn bản theo qui định trước khi trình lãnh đạo ký ban hành.

2. Phòng Nghệ thuật quần chúng

- Trưởng phòng: Nguyễn Thị Kim Vỹ.

+ Điện thoại di động: 0919.40.72.72.

+ Email: kimvykimvy@gmail.com.

- Email: ntqc.vhcantho@gmail.com.

- Nhiệm vụ: Thực hiện những nhiệm vụ về văn hóa - văn nghệ quần chúng, phương pháp công tác Nhà Văn hóa, câu lạc bộ; tổ chức các loại hình văn hóa-nghệ thuật, phối hợp thực hiện các dịch vụ văn hóa và biểu diễn nghệ thuật; thực hiện việc vận động, liên kết, phối hợp với các lực lượng xã hội tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị-xã hội, văn hóa, thể thao và du lịch; hướng dẫn cơ sở về hoạt động Nhà Văn hóa, câu lạc bộ và liên hoan, hội thi, hội diễn.

3. Phòng Tuyên truyền cổ động, triển lãm

- Trưởng phòng: Trương Vân Anh.

+ Điện thoại di động: 0942.614.726.

+ Email: tvananh@cantho.gov.vn

- Email: phongttcd.tl@gmail.com.

- Bao gồm các bộ phận: Đội Tuyên truyền lưu động, Tổ mỹ thuật.

- Nhiệm vụ: Thực hiện nhiệm vụ về công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, triển lãm, quảng cáo.

4. Đội Tuyên truyền lưu động

- Đội trưởng: Nguyễn Bá Huy.

+ Điện thoại di động: 0907.544.552.

+ Email: nguyenbahuycanth@gmail.com

- Email:  doituyentruyenluudongttvhct@gmail.com

- Nhiệm vụ: Tổ chức các loại hình tuyên truyền lưu động trên địa bàn theo định mức kế hoạch hàng năm hoặc phục vụ các nhiệm vụ tuyên truyền chính trị đột xuất, cấp bách, các phong trào, cuộc vận động lớn của địa phương; hướng dẫn cơ sở về hoạt động tuyên truyền lưu động, cổ động trực quan, triển lãm.